PRICE LIST
Shakuhachi Sheet Music


Shakuhachi Honkyoku

Author

#

Title

Notation

Price

Katsuya Yokoyama

Katsuya Yokoyama

YS-1

SHAKUHACHI KOTEN HONKYOKU: Practice, Techniques & Notation

• 24-page Playing Guide & Fingering Chart
• 22 Handwritten Scores
• 3 CDs
• 2 DVD Teaching Videos

11" x 17" format. Bound in a hard cover 3-ring binder notebook with storage pouch inside.
Available with or without Teaching Videos.

Volume 1

No. 1. Azuma Jishi
No. 2. Nezasa Shirabe
No. 3. Nezasa Sagariha
No. 4. Tamuke
No. 5a. Sanya [Version 1] - Part 1
No. 5b. Sanya [Version 1] - Part 2
No. 6. Shingetsu
No. 7a. Sanan - Part 1
No. 7b. Sanan - Part 2
No. 8. Yamagoe
No. 9. Koden Sugumori (Suzuru)

Volume 2
No. 10a. Koku - Part 1
No. 10b. Koku - Part 2
No. 11. Daha
No. 12. Sokkan
No. 13a. Sanya [Version 2] - Part 1
No. 13b. Sanya [Version 2] - Part 2
No. 14. Hifumi Hachigaeshi
No. 15. Honshirabe
No. 16. Tsuru no Sugomori

Volume 3
No. 17a. Shoganken Reibo - Part 1
No. 17b. Shoganken Reibo - Part 2
No. 18a. Reibo - Part 1
No. 18b. Reibo - Part 2
No. 19a. Ukigumo - Part 1
No. 19b. Ukigumo - Part 2
No. 20. Shika no Tone
No. 21a. Takiochi - Part 1
No. 21b. Takiochi - Part 2
No. 22a. Kumoi Jishi - Part 1
No. 22b. Kumoi Jishi - Part 2

Teaching Videos (DVD)
Japanese Language with Superimposed Subtitles in English, French, German & Spanish
• Volume 1
    Koden Sugomori, Sanya, Sagariha, Tamuke
• Volume 2
    Hifumi Hachigaeshi, Shingetsu, Koku, Sokkan


Also Available

Katsuya Yokoyama Teaching Videos (without Sheet Music)

Katsuya Yokoyama Performance DVD

Katsuya Yokoyama CDs

Kinko

Complete Set of 3 Volumes
with Teaching Videos: $365.00

• Playing Guide & Fingering Chart
• All 22 Scores
• 3 CDs
• 2 DVD Teaching Videos
• Binder Notebook with Storage Pouch.


Complete Set of 3 Volumes
without Teaching Videos: $265.00

• Playing Guide & Fingering Chart
• All 22 Scores
• 3 CDs
• Binder Notebook with Storage Pouch.


Available Separately:

Playing Guide & Fingering Chart: $17.50

Shakuhachi Honkyoku CDs
(3 Volumes): $17.50 each

Set of Sheet Music Scores Only:
Volume 1: $77.50
Volume 2: $62.50
Volume 3: $70.00

• Does not include Binder Notebook with Storage Pouch.


Individual Scores: $7.50 each

Longer scores published marked "a" and "b" come in two folders. Price for these are $12.50 per score.


Yokoyama Performance Video: $39.00

Yoshinobu Taniguchi

Yoshinobu Taniguchi

TS-1

KODEN & KOTEN HONKYOKU: Chikuzen Shakuhachi Series Sheet Music
32 scores. 82 pages.
11" x 17" format.
Printed on high-quality vellum paper.

4 CD Set includes 34 recordings of the following pieces:

Volume 1
1. Honshirabe
2. Shika no Tone
3. Hi Fu Mi Hachigaeshi
4. Ajikan
5. Reihou [Version 1]
6. Esashi Oiwake
7. Kumoijishi
8. Tamuke [Version 1]
9. Ichi Jo [Modern piece. No Score.]
10. Sagariha
11. Kaze no Uta [Sankyoku Piece. No Score]


Volume 2
1. Akita Sugagaki
2. Koden Sugomori (Suzuru)
3. Sanya
4. San An
5. Shishi
6. Furin
7. Bosatsu

Volume 3
1. Shingetsu
2. Sokkan
3. Taki Ochi
4. Echigo Reibo
5. Daha
6. Ekoh
7. Uki Gumo [Version 1]
8. Fudaiji Koku
9. Ryobo [Version 1]

Volume 4
1. Nezasa Koku
2. Reihou [Version 2]
3. Ryobo [Version 2]
4. Kyorei
5. Tamuke [Version 2]
6. Uki Gumo [Version 2]
7. Mukaiji

Taniguchi Chikuzen Shakuhachi Series CDs
Vol. 1 - AJIKAN
Vol. 2 - BOSATSU
Vol. 3 - S0KKAN
Vol. 4 - TAMUKE

Kinko

Complete set of Sheet Music, Scores and 4 CDs: $175.00

Sheet Music Score Book without CDs: $125.00

Takashi Tokuyama
Takashi Tokuyama  

SHAKUHACHI SHEET HONKYOKU MUSIC SERIES

YELLOW - Beginner Level, Set of 20
GREEN - Intermediate Level, Set of 65
RED - Advanced Level, Set of 29
GOLD - Master Level: "Initiation into the Secrets", Set of 12

YELLOW SERIES - Beginner Level

Y-1 Cho Shi Hi Fu Mi no Shirabe Hachigaeshi
Y-2 Sankara Sugagaki
Y-3 Shinpo Ryu Hachigaeshi
Y-4 Ichigetsuji den Hachigaeshi
Y-5 Echigomeianji Hachigaeshi
Y-6 Eto Otai Koteki Oteki
Y-7 Yamato Choshi
Y-8 Takane Take Shirabe
Y-9 Banshiki
Y-10 Betsuden Hi Fu Mi no Shirabe
Y-11 Take Shirabe no Kyoku
Y-12 Matsukaze Shin no Shirabe
Y-13 Seiganmon
Y-14 Zangemon
Y-15 Shokomon
Y-16 Tehodoki Reiho
Y-17 Shin Butsu Kugyo
Y-18 Shin Seki
Y-19 Garyoken Take Shirabe
Y-20 Ne To Ri

GREEN SERIES - Intermediate Level

G-1 Murasakino no Kyoku
G-2 Sa Shi (Version #1)
G-3 Kumoijishi
G-4 Akebono no Shirabe
G-5 Kokokuji den Sagariha
G-6 Yoshiya
G-7 Hokkoku Reibo
G -8 Kyushu Reibo
G -9 Iyo Renbo
G-10 Renbo Nagashi
G-11 Sagariha
G-12 Sanya
G-13 Oshu Reibo
G-14 Tamuke Gyo
G-15 Tsuru no Sugomori
G-16 Akita Sugagaki
G-17 Takiochi
G-18 Horai
G-19 Nezasaha Kinpu Ryu Shirabe
G-20 Chiku Go Sashi
G-21 Takane Sashi
G-22 Azuma no Kyoku
G-23 Shimotsuke no Kyoku
G-24 Uta Renbo
G-25 Koro Sugagaki
G-26 Neri Sashi
G-27 Yugure no Kyoku
G-28 Izu Reiho
G-29 Kyo Taku
G-30 Sakigake no Kyoku
G-31 Banji
G-32 Kongo
G-33 Mutsu Reibo
G-34 Tamuke Shin no Te
G-35 Somaku Sha
G-36 Sa Shi (Version #2)
G-37 Shizu
G-38 Kaku Suirei
G-39 Shi Shi Odori
G-40 Kinko Ryu Azuma Jishi
G-41 Kyorei Ho
G-42 Oshu Nagashi
G-43 Sanya Nagashi
G-44 Ichokenden Koku
G-45 Chiku Go Sa Shi
G-46 Kinko Ryu Sanya Sukagaki
G-47 Kinko Ryu Kumoi Jishi
G-48 Sakae-jishi
G-49 Koden Sohkaku
G-50 Koten Honkyoku Shika no Tohne
G-51 Nezasa-ha Kinpu-ryu Akebono Choshi Shirabe
G-52 Nezasa-ha Kinpu-ryu Akebono Choshi Sagariha
G-53 Nezasa-ha Kinpu-ryu Akebono Choshi Matsukaze
G-54 Nezasa-ha Kinpu-ryu Akebono Choshi Sanya-sugagaki
G-55 Nezasa-ha Kinpu-ryu Kumoi Choshi Shirabe
G-56 Nezasa-ha Kinpu-ryu Kumoi Choshi Sagariha
G-57 Nezasa-ha Kinpu-ryu Kumoi Choshi Matsukaze
G-58 Nezasa-ha Kinpu-ryu Kumoi Choshi Sanya-sugagaki
G-59 Mugen-ryu Gohshiki-rei
G-60 Mugen-ryu Ohshu Reibo
G-61 Mugen-ryu Renbo Nagashi
G-62 Nyoi
G-63 Monbiraki
G-64 Yoshiya
G-65 Uchinami

RED SERIES - Advanced Level

R-1 Shin no Kyorei
R-2 Mukaiji
R-3 Kyorei
R-4 Oshu Sashi
R-5 Futaiken Sanya
R-6 Koku
R-7 Ajikan
R-8 Futaiken Reibo
R-9 Gyoh Koku
R-10 Gyoh Kyorei
R-11 Gyoh Mukaiji
R-12 Soh Koku
R-13 Soh Mukaiji
R-14 Nezasa-ha Kinpu-ryu Shishi
R-15 Nezasa-ha Kinpu-ryu Tohri Kadozuke Hachigaeshi
R-16 Nezasa-ha Kinpu-ryu Akebono Choshi Tohri Kadozuke Hachigaeshi
R-17 Nezasa-ha Kinpu-ryu Kumoi Choshi Tohri Kadozuke Hachigaeshi
R-18 Hohkyo Koku
R-19 Ryohgin Koku
R-20 Koshoh Koku
R-21 Kinko-ryu Honkyoku Banshiki Cho
R-22 Myouan Shinpoh-ryu Shin Koku
R-23 Myouan Shinpoh-ryu Shin Mukaiji (2 pages)
R-24 Entsuji Reibo
R-25 Yoshitsune Reibo
R-26 Ikkan-ryu Nagashi Rokudan
R-27 Kangetsu
R-28 Dai ni Kangetsu
R-29 Shinhichi-Sashi

GOLD SERIES - Master Level: "Initiation into the Secrets"

M-1 Shohgan-ken Reibo (2 pages)
M-2 Kinko-ryu Honkyoku Shika no Tohne
M-3 Kinko-ryu Honkyoku Sohkaku Reibo
M-4 Kishu Shinryoh-den Tsuru no Sugomori
M-5 Myouan Shinpoh-ryu Tsuru no Sugomori (2 pages)
M-6 Ohshu-den Tsuru no Sugomori
M-7 Nezasa-ha Kinpuh-ryu Nagashi Reibo
M-8 Nezasa-ha Kinpuh-ryu Akebono Choshi Nagashi Reibo (2 pages)
M-9 Nezasa-ha Kinpuh-ryu Kumoi Choshi Nagashi Reibo
M-10 Echigo Reibo
M-11 Echigo Sanya
M-12 Nezasa-ha Kinpuh-ryu Koku (2 pages)

Newly Published Scores (2014):
Y-20, G-48 to G-65, R -9 to R-29 and M-1 to M-12

Tokuyama CDs
Vol. 1 - Hi Koku
Vol. 2 - Kyorei
Vol. 3 - Shumi
Vol. 4 - Michi
Vol. 5 - Kumoi

Kinko

Yellow, Green, Red, & Gold Scores
Ordered Individually - $7.50 each
Scores with multiple pages - $10.00

Gold Scores
Ordered Individually - $15.00 each
Scores with multiple pages - $17.50

Set Discount Price
YELLOW - Beginner Level - $135.00 (Save $15)
GREEN - Intermediate Level - $440.00 (Save $47.50)
RED - Advanced Level - $195.00
(Save $25)
GOLD-Master Level - $160.00 (Save $30)

Tokuyama's Guide to Honkyoku Sheet Music Scores
$17.50

Tokuyama Shakuhachi Honkyoku CDs
$18.00 each
Vol. 1 - Hi Koku
Vol. 2 - Kyorei
Vol. 3 - Shumi
Vol. 4 - Michi
Vol. 5 - Kumoi
Vol. 6 - Live at Hosshinji Temple

Jin Nyodo
Jin Nyodo NJ-1

The Koten Honkyoku of Jin Nyodo
Complete Set of Sheet Music Scores, CDs, and Book

Kinko $795.00
NJ-2 6 CDs & Book $345.00
NJ-3 Sheet Music (Box Set) $545.00
Seibi Sato

KOTEN HONKYOKU HIFU ("Secret Notation")

Seibi Sato SS-H1

Book 1
Kumoi Jishi
Komoi Jishi Duet
Azuma no Kyoku
Shishi no Kyoku
Ban Shiki

Kinko

Complete Set of Sheet Music - $185.00

Brocade Sheet Music Folder - $37.50

SS-H2

Book 2
Choshi
Sa Shi
Kyorei
Kokuji
Mukaiji

Kinko
SS-H3 Book 3
Sokaku
Yamato Choshi
Ajikan
Shika no Tone
Kinko
SS-H4 Book 4
Tsuru no Sugomori – 1 (Kansai Area)
Tsuru no Sugomori – 2 (Kyushu Area)
Kinko

KINKO RYU HONKYOKU ZENSHU (Complete Collection)

Seibi Sato SS-Z1 Book 1
Hifumi Hachigaeshi no Shirabe
Takiotochi no Kyoku
Akita Sugagaki
Akita Sugagaki Duet
Koro Sugagaki
Kinko

Complete Set - $460.00

Brocade Sheet Music Folder - $37.50

SS-Z2 Book 2
Koro Sugagaki Duet
Kyushu Reibo
Shizu no Kyoku
Kyo ReiboMukaiji Reibo
Kinko
SS-Z3 Book 3
Koku Reibo
Koku Reibo Duet
Shin Kyorei Muefuke
Banshiki Jo
Shin no Kyorei
Kinsan Kyorei
Kinko
SS-Z4 Book 4
Yoshiya Reibo (Yoshino)
Yugure no Kyoku
Sakae Jishi
Kinko
SS-Z5 Book 5
Uchikae KyoreiIgusa Reibo
Izu Reibo
Reibo Nagashi
Renbo Nagashi
Kinko
SS-Z6 Book 6
Tsuru no Sugomori
Sokaku Reibo
Sanya Sugagaki
Shimo Tsuke Kyorei
Meguro Jishi
Kinko
SS-Z7 Book 7
Ginryu Koku
Ginryu Koku Duet
Sayama Sugagaki
Sagariha no Kyoku
Mukaiji Reibo

   For 3 shakuhachi:
   • Akebono Choshi tuning (1.3’)
   • Hon Choshi tuning (1.8’)
   • Kumoi Choshi tuning (2.3’)
Kinko
SS-Z8 Book 8
Namima Reibo
Houshou Su
Akebono Shirabe
Kotobuki Shirabe
Koku Reibo

   For 3 shakuhachi:
   • Akebono Choshi tuning (1.3’)
   • Hon Choshi tuning (1.8’)
   • Kumoi Choshi tuning (2.3’)
   or
   • Akebono Choshi tuning (2.0’)
   • Hon Choshi tuning (1.3’)  
   • Kumoi Choshi tuning (1.8’)
Kinko
SS-Z9

Book 9
Shika no Tone
Ashi no Shirabe
Kotoji no Kyoku
Kinuta Sugomori
Koro Sugagaki

   For 3 shakuhachi:
   • Akebono Choshi tuning (1.3’)
   • Hon Choshi tuning (1.8’)
   • Kumoi Choshi tuning (2.3’)
   or
   • Akebono Choshi tuning (2.0’)
   • Hon Choshi tuning (1.3’)  
   • Kumoi Choshi tuning (1.8’)

Kinko
  SS-Z10 Book 10
Akebono Sugagaki
Rafu Sugagaki
Rinritsu no Mai
Taihei Rau
Sakae Jishi
• Akebono Choshi tuning (1.3’)
• Hon Choshi tuning (1.8’)
• Kumoi Choshi tuning (2.3’)
or
• Akebono Choshi tuning (2.0’)
• Hon Choshi tuning (1.3’)
• Kumoi Choshi tuning (1.8’)
Kinko  
  SS-Z11

Book 11
Tsuki no Kyoku
Shigiri Sugomori
Unkai Ritsu
Somaku Sha
Shirabe Ekoh
Aizu no Takane
Yachiyo Sugomori

Kinko  
Seibi Sato AC-11 Silk Covered Sheet Music Holders   $37.50


Shakuhachi Minyo (Folk Music)

Author

#

Title

Notation

Price

Hozan Yamamoto

HS-1

SHAKUHACHI MINYO SHEET MUSIC

5-Line Staff

$46.00

Seibi Sato

SS-M1

JAPANESE FOLK SONG COLLECTION - BOOK 1

Kinko

$30.00

Seibi Sato

SS-M2

JAPANESE FOLK SONG COLLECTION - BOOK 2

Kinko

$30.00

Seibi Sato

SS-M3

JAPANESE FOLK SONG COLLECTION
COMPLETE
SET- BOOK 1 & 2

Kinko

$55.00


Shakuhachi Gaikyoku (Modern)
Rando Fukuda
Rando Fukuda
Item#
Title
曲名
Pages
Notation
Instrumentation
Price
Score for Pieces on the DVD "Katsuya Yokoyama Plays Rando Fukuda: Excellent Pieces for Shakuhachi"
RF-1 Kikyo Gensoukyoku 桔梗幻想曲
2
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$7.50
RF-2 Miyama Higurashi 深山ひぐらし
2
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$7.50
RF-3 Tabibito no Uta 旅人の唄
2
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$7.50
RF-4a Tsubaki Saku Mura 椿咲く
2
Kinko-ryu Shakuhachi Part
$7.50
RF-4b Tsubaki Saku Mura 椿咲く
3
5 Line Staff Koto/Piano Part
$10.00
RF-5a Gekkou Routeki 月光弄笛
2
Kinko-ryu Shakuhachi Part
$7.50
RF-5b Gekkou Routeki 月光弄笛
3
5 Line Staff Koto/Piano Part
$10.00
RF-6a Yuugure Gensoukyoku  夕暮幻想曲
2
Kinko-ryu Shakuhachi Part
$7.50
RF-6b Yuugure Gensoukyoku  夕暮幻想曲
4
5 Line Staff Koto/Piano Part
$12.50
RF-7a Tsukikusa no Yume 月草の夢
2
Kinko-ryu Shakuhachi Part
$7.50
RF-7b Tsukikusa no Yume 月草の夢
4
5 Line Staff Koto/Piano Part
$12.50
RF-8a Mugibue no Koro 麦笛の頃
3
Kinko-ryu Shakuhachi Part
$10.00
RF-8b Mugibue no Koro 麦笛の頃
6
5 Line Staff Koto/Piano Part
$15.00
RF-9a Shunrei 春麗
2
Kinko-ryu Shakuhachi Part
$7.50
RF-9b Shunrei 春麗
5
5 Line Staff Koto/Piano Part
$12.50
RF-10 Nezumi Guruma ねずみ車
2
Kinko-ryu Quartet - 4 1.8' Shakuhachi
$7.50
RF-11 Seki no Akikaze 関の秋風
2
Kinko-ryu Trio - 3 1.8' Shakuhachi
$7.50
RF-12 Tone no Funauta 利根の舟歌
3
Kinko-ryu Duet: 2 1.8' Shakuhachi
$10.00
RF-13 Wadatsumi no Iroko no Miya 渡津海鱗宮
12
Kinko-ryu Trio: 2 1.8' & 2.8' Shakuhachi
$15.00
Other Compositions by Rando Fukuda
RF-14a Seiyakyoku 星夜曲
2
Kinko-ryu Shakuhachi Part
$7.50
RF-14b Seiyakyoku 星夜曲
4
5 Line Staff Koto/Piano Part
$12.50
RF-15 Tanima no Seseragi 谷間のせせらぎ
2
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$7.50
RF-16 Komoriuta 子守唄
2
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$7.50
RF-17 Otomegokoro 乙女心
2
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$7.50
RF-18 Mushi Tsukiyo 蟲月夜
2
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$7.50
RF-19 Shunshouen 春宵怨
4
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$12.50
RF-20 Fuefuki Doji / Beni Kujaku / Kaze no Koroku 笛吹き童子/紅孔雀/風の小六
2
Kinko-ryu Solo Shakuhachi
$7.50
RF-21 Ake no Kane 明けの鐘
3
5 Line Staff Trio: Shakuhachi, Koto/Piano & Voice
$10.00
RF-22 Nagekedo Hito wa 嘆けど人は
6
5 Line Staff Trio: Shakuhachi, Koto/Piano & Voice
$15.00
Set Prices
RF-S1 Set 1: Scores for Pieces on DVD - Rando Fukuda: Excellent Pieces for Shakuhachi (RF-1 - RF13)
$165.00
V-32 KATSUYA YOKOYAMA PLAYS RANDO FUKUDA: Excellent Pieces for Shakuhachi DVD (V-30)
$39.00
RF-S2 Set 2: Other Compositions by Rando Fukuda (RF-14 - RF-22)
$85.00
RF-S3 Complete Set of all the scores listed. (RF-1 - RF-22)
$250.00

Kinko-ryu & 5-Line Staff notation (marked a/b) are published and sold as separate scores. 22 compositions / 29 scores in all.
Available individually or in sets. Sets are bound in a hard cover 3-ring binder notebook with storage pouches inside.

Composer

#

Title

Notation

Price

John Kaizan Neptune PRIME NUMBERS

John Kaizan Neptune

PN-1T

CANYON VIEW

Tozan Ryu Shakuhachi & Koto

$10.00

PN-1W CANYON VIEW
5-Line Staff $10.00

PN-2T

MOON SPIRITS

Tozan Ryu Shakuhachi & Koto

$8.00

PN-2W MOON SPIRITS 5-Line Staff $8.00

PN-3T

ROOTS & BRANCHES

Tozan Ryu

$8.00

PN-3W ROOTS & BRANCHES
(Western Notation - Transposed)
5-Line Staff - Transposed $8.00
PN-3WC ROOTS & BRANCHES 5-Line Staff - Concert Pitch $8.00

PN-4T

GOING TO TOWN

Tozan Ryu Shakuhachi, Koto & Shamisen

$8.00

PN-4W GOING TO TOWN 5-Line Staff $8.00
PN-5T 5 & 13 ARE PRIME NUMBERS Tozan Ryu Shakuhachi & Koto $7.00
PN-5W 5 & 13 ARE PRIME NUMBERS 5-Line Staff $7.00
PN-5K KNOCK ON SKY Koto $8.00
S-N2k PRIME NUMBERS CD   $16.00
Ichiro Seki MS-1 CHERRY BLOSSOM FANTASY Kinko & Koto $8.50
MS-2 * THE LAST EMPEROR Kinko, 5-Line Staff & Koto $8.50
MS-3

* COMPOSITIONS FOR SHAKUHACHI
Based on Japanese Folk Songs:
Tsugaru Yamauta
Mogami Gawa Funauta
Chugoku Chiho no Komoriuta
Otemoyan

Kinko $8.50
MS-4 IMPRESSIONS OF BALI Kinko & Koto $9.50
S-S4b CONTRASTS CD (* Titles On CD)   $20.00
Ichiro Seki, REQUIUM FOR RYOMA
(for 1.6', 1.8' , 2.4' Shakuhachi, 2-13-String Koto, 1-17-String Bass Koto and Shamisen)
Ichiro Seki MS-5a Koto scores in Japanese cursive notation and the complete piece in 5-line staff notation $17.50
MS-5b Shamisen score in Japanese cursive notation and the complete piece in 5-line staff notation $17.50
MS-5c Shakuhachi scores in Japanese cursive notation and the complete piece in 5-line staff notation $17.50
James Nyoraku Schlefer
James Nyoraku Schlefer JS-1 SHAKUHACHI DUETS: Ten Original Compositions for Two Shakuhachi (with CD) Kinko & 5-Line Staff $45.00
JS-2 FLARE UP (with CD) 5-Line Staff $12.00
JS-3 BROOKLYN SANYA (with CD) Kinko & 5-Line Staff $15.00
JS-4 AZUMA NO KYOKU (with CD) Kinko & 5-Line Staff $15.00
JS-5 COUPLE DANCE (with CD) Kinko & 5-Line Staff $18.00
JS-6 TIMELESS MOMENT (with CD) Kinko & 5-Line Staff $15.00
JS-7 KUMOIJISHI (with CD) Kinko & 5-Line Staff $15.00
JS-8 DUO NO. 1 (with CD) Kinko & 5-Line Staff $20.00
JS-9 DUO NO. 2 (with CD) Kinko & 5-Line Staff $20.00
JS-10 DARANI (with CD) Kinko & 5-Line Staff $18.00
JS-11 QUINTET (with CD) Kinko & 5-Line Staff $35.00
JS-12 BIG PIECE (with CD) Kinko & 5-Line Staff $25.00
Teruhisa Fukuda FS-1 Chi-no by Atsuki Sumi 5-Line Staff $8.00
FS-2 Fushoku by Choji Kaneta 5-Line Staff $8.00
FS-3 Kyo-chiku by Koji Izumi 5-Line Staff $8.00
FS-4 The Rain in the Ancient Wilds by Yukiou Maeda 5-Line Staff $8.00
FS-5 Kokon by Yoshiyuki Doi 5-Line Staff $8.00
FS-6 Tomusu by Atsuki Sumi 5-Line Staff $8.00
FS-7 Aeolian / Eori-no-Shirabe by Atsuki Sumi Kinko, Tozan & 5-Line Staff
With CD
$15.00
FS-8 Breath on Calligraphy by Atsuki Sumi 5-Line Staff
With CD
$15.00
FS-9 Flexi' for Shakuhachi Duo by Atsuki Sumi 5-Line Staff $8.00
  FS-10 Ha-mori by Atsuki Sumi Kinko & 5-Line Staff
$12.00
  FS-11 Koh-Koh by Atsuki Sumi Kinko & 5-Line Staff $12.00
Various Composers
Hozan Yamamoto HS-1 WORKS FOR SHAKUHACHI-Vol. 1 5-Line Staff $46.00
Michio Mamiya LS-1 PRELUDES FOR SHAKUHACHI-No. 1/ No. 2 5-Line Staff $25.00
Makoto Moroi BS-1 FIVE DIALOGUES FOR TWO SHAKUHACHI 5-Line Staff $25.00
Minoru Miki DS-1 KOKYO FOR SOLO SHAKUHACHI / SONNET FOR THREE SHAKUAHCHI 5-Line Staff $25.00
Yasuji Kiyose NS-1 SHAKUHACHI TRIO 5-Line Staff $25.00
Ryohei Hirose / Isao Moriyasu GS-1 AKI FOR 2 RECORDER PLAYERS 5-Line Staff $30.00
Ned Rothenberg RS-1 DO OMOI 5-Line Staff $12.00
Terry Winter Owens WS-1 AT THE END OF THE RADIANCE IN THE SKY (For solo shakuhachi) 5-Line Staff $8.00
 
Seibi Sate Editions of Modern Shakuhachi Music

Author

#

Title

For

Description

Notation

Price

Fukuda Rando

SS-F1

Tsubaki Sakumura
“Village Where Camellia Blooms”

 

Shakuhachi Solo with Piano Accompaniment.

Expresses sadness when returning to the abandoned village of his nanny at the time when camellias are in blow. Melancholy for lost youth.

Kinko &
5-Line Staff

$15.00

Fukuda Rando

SS-F2

Tsuki Gusano Yume
“Dream of Moon Grass”

Shakuhachi Solo with Piano Accompaniment.

Sweet melancholic memories of childhood.

Kinko & 5-Line Staff

$15.00

Fukuda Rando

SS-F3

Miyama Higurashi
 “Deep Mountain Cicada”

Shakuhachi Solo.

Oiwake style expressing sounds of the forest cicada.

Kinko

$15.00

Yoshida Seifu

SS-S1

Inori
“Prayer”

1.6’ or 1.8’ Shakuhachi & Koto.
5 Part. 4 min.

Count Rubienski of Poland visited Japan. He was inspired by a statue of beautiful Greek girls. He asked Seifu to compose a piece of music for shakuhachi and koto based on this theme to be used in a dance and dedicated to the purity of youth and the gods of Athens.

Kinko

$15.00

Komori Uta
“Lullybe”

1.8’ Shakuhachi & Koto.
5 Part. 3 1/2 min.

Longing for her husband, a young widow putting her baby to sleep.

Yoshida Seifu

SS-S2

Kamome
“Seagull”

1.6’ Shakuhachi & Koto.
4 Part. 3 1/2 min.

Boatman’s song returning home at dusk. The rhythym of oars in  the calm sea is joined by the sound of seagulls flying overhead. 

Kinko

$15.00

Yamaji
“Mountain Road”

1.6’ Shakuhachi & Koto.
5 min.

A sketch of a horseman traveling on a mountain road in the autumn. Distant sound of temple gong contrasts with the horses hooves and a bell on its reins.

Yoshida Seifu

SS-S3

Shinkyoku
“Divine Music”

1.6’ or 1.8’ Shakuhachi & Percussion (drums, Gongs & Tsuzumi)
5 Parts. 5 minutes.

Inspired by ancient sacred music offered to the gods.

Kinko

$15.00

Yoshida Seifu

SS-S4

Shun Oka
“Celebration of Spring”

1.6’ shakuhachi & koto.
5 min.

Emerging from dark cold winter to the rebirth and beauty of spring.

Kinko

$15.00

Yoshida Seifu

SS-S5

Ban Shu
“Deep Autumn”

1.6’ Shakuhachi, Voice & Koto. 6 Parts.

 

Seifu experienced deep depression and spiritual angst associated with religious suffering. Scenes of nature in Autumn moved him and resonated with his sadness.

Kinko

$15.00

Yoshida Seifu

SS-S6

Umi
“The Sea”

1.6’ Shakuhachi, Voice & Koto.
4 Parts. 7 min.

A seascape of the ocean depicting its calmness shattered by a passing violent storm. This sketch was inspired by a near-death experience Seifu went through in 1931 while in Los Angeles at the end of a year-long tour. During that time he became extremely ill, but eventually recovered. This composition reflects the ever-changing condition of life on all levels.

Kinko

$15.00

Yoshida Seifu

SS-S7

Ogawa no Hotori
“Stream Bank”

1.6’ shakuhachi & koto.
3 1/2 min.

Sketch a stream bank in the springtime.

Kinko

$15.00

Hatake no Tombo
“Dragonfly in the Field”

1.6’ Shakuhachi, Voice & Koto.

Lyrics by Noguchi Ujo
A cheerful sketch of a rural landscape.

Miyagi Michio

SS-M3

Haru no Umi
“Spring Sea”

1.6’ Shakuhachi & Koto.

Miyagi classic composition immensely popular and performed thoroughout the world. First performed in December, 1929.

Kinko & 5 Line Staff

$15.00


Shakuhachi Honkyoku, Sankyoku, Minyo & Wesern Music - Anthology

Author

#

Title

Notation

Price

Carl Abbott

AS-1

BLOWING ZEN-II

Kinko

$25.00

Carl Abbott

AS-2

BLOWING WEST

Kinko

$25.00


Native American Flute Music

Author

#

Title

Notation

Price

R. Carlos Nakai & James DeMars

PG-12

THE ART OF THE NATIVE AMERICAN FLUTE

5-Line Staff

$25.00


Arrow Ordering Information
Arrow Tai Hei Shakuhachi Homepage
Arrow Main Menu