In Memoriam
Nishimura Koku

Nishimura Koku-sensei lived in Kumamoto, Kyushu passed away the first week of June, 2002. He was a great sculptor as well as teacher who specialized in shakuhachi he called kyotaku.

Nishimura Koku's Music